Geometria analityczna

Zadania – Geometria analityczna

Zadania maturalne – Geometria analityczna to dział geometrii zajmujący się badaniem figur geometrycznych metodami analitycznymi i algebraicznymi. W tym dziale spotkamy się z takimi pojęciami jak: odległość punktu od prostej, równanie okręgu, równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty, środek odcinka, proste prostopadłe oraz proste równoległe itp. Więcej na temat geometrii analitycznej w Tablicach matematycznych. Zobacz koniecznie ta wiedza, z pewnością przyda się na maturze.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1553

zamknięte

Dana jest prosta o równaniu \( y=2 x-3 \). Obrazem tej prostej w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych jest prosta o równaniu:

A)
\( y=2 x+3 \)
B)
\( y=-2 x-3 \)
C)
\( y=-2 x+3 \)
D)
\( y=2 x-3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1552

zamknięte

Dane są punkty \( K=(-3,-7) \) oraz \( S=(5,3) \). Punkt \( S \) jest środkiem odcinka \( KL \). Wtedy punkt \( L \) ma współrzędne:

A)
\( (13,10) \)
B)
\( (13,13) \)
C)
\( (1,-2) \)
D)
\( (7,-1) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 3

otwarte

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty \( A=(2,5) \) i \( C=(6,7) \) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \( ABCD\). Wyznacz równanie prostej \( BD\).

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 808

zamknięte

Punkty \( A=(-21,11) \) i \( B=(3,17) \) są końcami odcinka \( AB. \) Obrazem tego odcinka w symetrii względem osi \( Ox \) układu współrzędnych jest odcinek \( A\'B\' \) Środkiem odcinka \( A\'B\' \) jest punkt o współrzędnych:

A)
\( (-9,-14) \)
B)
\( (-9,14) \)
C)
\( (9,-14) \)
D)
\( (9,14) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 781

zamknięte

Punkty \( B=(-2,4) \) i \( C=(5,1) \) są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu \( ABCD \). Pole tego kwadratu jest równe:

A)
\( 29 \)
B)
\( 40 \)
C)
\( 58 \)
D)
\( 74 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 510

zamknięte

Punkt \( A=(-3,2) \) jest końcem odcinka \( AB \), a punkt \( M=(4,1) \) jest środkiem tego odcinka. Długość odcinka \( AB \) jest równa:

A)
\( 2\sqrt{5} \)
B)
\( 4\sqrt{5} \)
C)
\( 5\sqrt{2} \)
D)
\( 10\sqrt{2} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 428

zamknięte

Suma odległości punktu \( A=(-4,2) \) od prostych o równaniach \( x=4 \) i \( y=-4 \) jest równa:

A)
\( 14 \)
B)
\( 12 \)
C)
\( 10 \)
D)
\( 8 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 427

zamknięte

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dany jest odcinek \( AB \) o końcach w punktach \( A=(7,4) \), \( B=(11,12) \). Punkt \( S \) leży wewnątrz odcinka \( AB \) oraz \( |AS|=3\cdot|BS| \). Wówczas:

A)
\( S=(8,6) \)
B)
\( S=(9,8) \)
C)
\( S=(10,10) \)
D)
\( S=(13,16) \)