Egzamin maturalny – Maj 2020Arkusz maturalny

Rok: Maj 2020

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowy

Zadań w arkuszu: 25

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 1

zadanie zamknięte

Wartośc wyrażenia \( x^{2}-6x+9\) dla \( x=\sqrt{3}+3\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 1 \)
B)
\( 3 \)
C)
\(1+2\sqrt{3} \)
D)
\( 1-2\sqrt{3} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 2

zadanie zamknięte

Liczba \( \frac{2^{50}\cdot 3^{40}}{36^{10}}\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 6^{70} \)
B)
\( 6^{45} \)
C)
\( 2^{30}\cdot 3^{20} \)
D)
\( 2^{10}\cdot 3^{20} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 3

zadanie zamknięte

Liczba \( log_{5}\sqrt{125}\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( \frac{2}{3} \)
B)
\( 2\)
C)
\( 3 \)
D)
\( \frac{3}{2} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 4

zadanie zamknięte

Cenę \( x \) pewnego towaru obniżono o \( 20\%\) i otrzymano cenę \( y\). Aby przywrócić cenę \( x\), nową cenę \( y\) należy podnieść o:

Odpowiedzi:


A)
o \( 25\% \)
B)
o \( 20\% \)
C)
o \( 15\% \)
D)
o \( 12\% \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 5

zadanie zamknięte

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \( 3(1 - x) > 2(3x - 1) - 12x\) jest przedział:

Odpowiedzi:


A)
\( (-\frac{5}{3},+\infty ) \)
B)
\( (-\infty,\frac{5}{3} ) \)
C)
\( (\frac{5}{3}, +\infty) \)
D)
\( (-\infty,-\frac {5}{3} ) \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 6

zadanie zamknięte

Suma wszystkich rozwiązań równania \( x(x-3)(x+2)=0\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 0 \)
B)
\( 1 \)
C)
\( 2 \)
D)
\( 3 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 7

zadanie zamknięte

Funkcja kwadratowa \( f\) jest określona wzorem \( f(x)=a(x-1)(x-3).\) Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \( W=(2,1)\). Współczynnik \( a\) we wzorze funkcji \( f\) jest równy:

Współczynnik a funkcji kwadratowej

Odpowiedzi:


A)
\( 1 \)
B)
\( 2 \)
C)
\( -2 \)
D)
\( -1 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 8

zadanie zamknięte

Funkcja kwadratowa \( f\) jest określona wzorem \( f(x)=a(x-1)(x-3).\) Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \( W=(2,1)\). Największa wartość funkcji \( f\) w przedziale \( \left \langle 1,4 \right \rangle\) jest równa:

największa wartość funkcji kwadratowej

Odpowiedzi:


A)
\( -3 \)
B)
\( 0 \)
C)
\( 1 \)
D)
\( 2 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 9

zadanie zamknięte

Funkcja kwadratowa \( f\) jest określona wzorem \( f(x)=a(x-1)(x-3).\) Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \( W=(2,1)\). Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji \( f\) jest prosta o równaniu:

oś symetrii paraboli funkcji kwadratowej

Odpowiedzi:


A)
\( x=1\)
B)
\( x=2\)
C)
\( y=1\)
D)
\( y=2\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 10

zadanie zamknięte

Równanie \( x(x-2)=(x-2)^{2}\) w zbiorze liczb rzeczywistych:

Odpowiedzi:


A)
nie ma rozwiązań
B)
ma dokładnie jedno rozwiązanie: \( x=2\)
C)
ma dokładnie jedno rozwiązanie: \( x=0\)
D)
ma dwa różne rozwiązania: \( x=1\) i \( x=2\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 11

zadanie zamknięte

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej \( f\) określonej wzorem \( f(x)=ax+b\). Współczynniki \( a\) oraz \( b\) we wzorze funkcji \( f\) spełniają zależność:

współczynniki funkcji liniowej zadanie maturalne

Odpowiedzi:


A)
\( a+b>0\)
B)
\( a+b=0\)
C)
\( a\cdot b>0\)
D)
\( a\cdot b<0\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 12

zadanie zamknięte

Funkcja \( f\) jest określona wzorem \( f(x)=4^{-x}+1\) dla każdej liczby rzeczywistej \( x.\) Liczba \( f\left ( \frac{1}{2} \right )\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( \frac{1}{2}\)
B)
\( \frac{3}{2}\)
C)
\( 3\)
D)
\( 17\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 13

zadanie zamknięte

Proste o równaniach \( y=(m-2)x\) oraz \( y=\frac{3}{4}x+7\) są równoległe. Wtedy:

Odpowiedzi:


A)
\( m=-\frac{5}{4}\)
B)
\( m=\frac{2}{3}\)
C)
\( m=\frac{11}{4}\)
D)
\( m=\frac{10}{3}\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 14

zadanie zamknięte

Ciąg \( (a_{n})\) jest określony wzorem \( a_{n}=2n^{2}\) dla \( n\geqslant 1.\) Różnica \( a_{5}-a_{4}\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 4 \)
B)
\( 20 \)
C)
\( 36 \)
D)
\( 18 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 15

zadanie zamknięte

W ciagu arytmetycznym \( (a_{n}),\) określonym dla \( n\geqslant 1,\) czwarty wyraz jest równy \( 3,\) a różnica tego ciągu jest równa \( 5.\) Suma \( a_{1}+a_{2}+a_{3}+a_{4}\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( -42\)
B)
\( -36\)
C)
\( -18\)
D)
\( 6\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 16

zadanie zamknięte

Punkt \( A= \left ( \frac{1}{3},-1 \right )\) należy do wykresu funkcji liniowej \( f\) określonej wzorem \( f(x)=3x+b.\) Wynika stąd, że:

Odpowiedzi:


A)
\( b=2\)
B)
\( b=1\)
C)
\( b=-1\)
D)
\( b=-2\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 17

zadanie zamknięte

Punkty \( A,B,C,D\) leżą na okręgu o środku w punkcie \( O.\) Kąt środkowy \( DOC\) ma miarę \( 118^{\circ}\) (zobacz rysunek). Miara kąta \( ABC \) jest równa?

miara kąta zadanie maturalne

Odpowiedzi:


A)
\( 59^{\circ} \)
B)
\( 48^{\circ} \)
C)
\( 62^{\circ} \)
D)
\( 31^{\circ} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 18

zadanie zamknięte

Prosta przechodząca przez punkty \( A=(3,-2)\) i \( B=(-1,6)\) jest okreslona równaniem

Odpowiedzi:


A)
\( y=-2x+4\)
B)
\( y=-2x-8\)
C)
\( y=2x+8\)
D)
\( y=2x-4\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 19

zadanie zamknięte

Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych \( \alpha \) i \( \beta \) (zobacz rysunek). Wyrażenie \( 2cos\alpha - sin\beta\) jest równe:

sinus - cosinus zadanie maturalne

Odpowiedzi:


A)
\( 2sin\beta\)
B)
\( cos\alpha\)
C)
\( 0\)
D)
\( 2\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 20

zadanie zamknięte

Punkt \( B\) jest obrazem punktu \( A=(-3,5)\) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka \( AB\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 2\sqrt{34}\)
B)
\( 8\)
C)
\( \sqrt{34}\)
D)
\( 12\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 21

zadanie zamknięte

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: \( 1,3,5,7,9,\) w których cyfry się nie powtarzają?

Odpowiedzi:


A)
\( 10\)
B)
\( 15\)
C)
\( 20\)
D)
\( 25\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 22

zadanie zamknięte

Pole prostokąta \( ABCD\) jest równe \( 90\). Na bokach \( AB\) i \( CD\) wybrano - odpowiednio - punkty \( P\) i \( R,\) takie, że \( \frac{\left | AP \right |}{\left | PB \right |}=\frac{\left | CR \right |}{\left | RD \right |}=\frac{3}{2}\) (zobacz rysunek). Pole czworokąta \( APCR \) jest równe:

pole czworokąta zadanie maturalne

Odpowiedzi:


A)
\( 36\)
B)
\( 40\)
C)
\( 54\)
D)
\( 60\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 23

zadanie zamknięte

Cztery liczby: \( 2,3,a,8,\) tworząc zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: \( 5,3,6,8,2\). Zatem:

Odpowiedzi:


A)
\( a=7\)
B)
\( a=6\)
C)
\( a=5\)
D)
\( a=4\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 24

zadanie zamknięte

Przekątna sześcianu ma długość \( 4\sqrt{3}\). Pole powierzchni tego sześcianu jest równe:

Odpowiedzi:


A)
\( 96 \)
B)
\( 24\sqrt{3} \)
C)
\( 192 \)
D)
\( 16\sqrt{3} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 25

zadanie zamknięte

Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób jak na rysunku. Stosunek wysokości tych stożków jest równy \( 3:2.\) Objętość stożka o krótszej wysokości jest równa \( 12~cm^{3}\). Objętość bryły utworzonej z połączonych stożków jest równa:

Objętość bryły ze stożków zadanie maturalne

Odpowiedzi:


A)
\( 20~cm^{3}\)
B)
\( 30~cm^{3}\)
C)
\( 39~cm^{3}\)
D)
\( 52,5~cm^{3}\)