Regulamin

Regulamin korzystania z zasobów i usług.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 24 VIII 2022

 1. Wstęp
 2. Definicje
 3. Warunki korzystania z portalu
 4. Prawa autorskie
 5. Abonament
 6. Zablokowanie i/lub usunięcie konta
 7. Odpowiedzialność
 8. Przepisy końcowe
 9. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?
 10. Polityka prywatności

Art. I Wstęp

1. Właścicielem oraz usługodawcą portalu “BezKalkulatora” jest Adam Matusiak, z siedzibą na ulicy Potulickiej 20J/15, 70-234 Szczecin, NIP: 8531412627, REGON: 521513319.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania portalu edukacyjnego funkcjonującego pod domeną bezkalkulatora.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług.

3. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

4. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, loga, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. II Definicje

Portal – strona internetowa prowadzona pod domeną bezkalkulatora.pl.

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu. Regulamin jest dostępny pod adresem https://bezkalkulatora.pl/regulamin.

Usługi – wszelkie świadczenia Portalu na rzecz Użytkowników, w tym w szczególności: dostęp do materiałów dydaktycznych oraz generatora arkuszy, kreatora zestawów kategorii zadań.

Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Abonament – płatna usługa polegająca na udzieleniu dostępu do wybranych treści Portalu.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Portalem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Portal w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

Konto – strona/przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Portal na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika.

Art. III Warunki korzystania z portalu

1. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies i obsługującym język JavaScript, oraz konto poczty e-mail.

2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na portalu oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.

4. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem art. 8. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.

5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Portalu;
 3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu są prawdziwe, oraz Dane umieszczone w Portalu są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
 4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Portal, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu;
 5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach adres poczty elektronicznej informacji systemowych (newsletter Portalu), wiadomości od Portalu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu;
 6. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi, prawnymi lub merytorycznymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Portal moich Danych, w tym umieszczanie w nich informacji, okien, banerów, reklam;
 7. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Portal jego zawartości, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Portalu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

6. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Portalowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

7. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Portal, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Portal może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

Art. IV Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa do Portalu, do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć i baz danych są zastrzeżone. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, plików PDF i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu, zabronione jest w szczególności:

 1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
 2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w interesy Portalu oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Portalu.

4. Treści zadań (z wyłączeniem ich rozwiązań), arkusze zestawów zadań (z wyłączeniem ich rozwiązań oraz z wyłączeniem zestawów autorstwa innych podmiotów niż Portal udostępnianych na stronach Portalu), artykuły (z wyłączeniem poradników), newsy, recenzje książek oraz pliki PDF tych materiałów są udostępnione na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0). Oznacza to, że materiały te mogą być rozpowszechniane z zachowaniem informacji o licencji i autorze. W przypadku rozpowszechniania treści pobranych z portalu wymagane jest dołączenie do rozpowszechnianych treści zapisu postaci: Materiał pobrany z portalu bezkalkulatora.pl

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do materiałów udostępnianych na stronach Portalu.

6. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Portalu udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Portalu (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

Art. V Abonament

1. Portal zobowiązuje się przez okres trwania Abonamentu umożliwić Użytkownikowi dostęp do materiałów dostępnych w portalu, w szczególności do testów online oraz do rozwiązań zadań i arkuszy zadań. Szczegółowy opis treści objętych Abonamentem dostępny jest na stronie https://bezkalkulatora.pl/abonament.

2. Usługa Abonamentu polega na czasowym dostępie do wszystkich materiałów publikowanych w Portalu, ale nie stanowi ona zobowiązania do dostarczenia żadnych konkretnych materiałów. W szczególności zmiana lub aktualizacja treści zamieszczonych w Portalu nie ma wpływu na długość trwania Abonamentu.

3. Czas trwania Abonamentu jest liczony w zależności od sposobu płatności odpowiednio: od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Portalu, od momentu otrzymania potwierdzenia płatności w systemie automatycznych przelewów internetowych.

4. Użytkownik dokonując płatności musi zapewnić identyfikowalność wykonanej wpłaty. W przypadku przelewu na konto, Użytkownik jest zobowiązany podać w tytule przelewu swój login bądź adres e-mail.

5. Użytkownik dokonując płatności traci prawo do odstąpienia od Usługi Abonamentu zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.

6. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta ze znalezionych w nim informacji. W szczególności niekompletne treści lub błędne rozwiązania zadań nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Wykupienie Abonamentu w Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

8. Wykupienie Abonamentu nie zwalnia Użytkownika z respektowania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności łamanie postanowień Regulaminu może skutkować wypowiedzeniem umowy skutkującym ograniczeniem dostępu do materiałów publikowanych w Portalu.

9. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisaną treść wiadomości SMS, za błędnie wpisany kod dostępu, za działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.

10. Wszelkie problemy i reklamacje związane z funkcjonowaniem Abonamentu Użytkownik zgłasza pod adresem adam@arkuszecke.pl. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację użytkownik otrzyma nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.

Art. VI Zablokowanie i/lub usunięcie konta

1. Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Portalu.

2. Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych oraz może skutkować brakiem dostępu do treści zawartych w Portalu.

4. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Art. VI Odpowiedzialność

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki użytkownik wykorzysta znalezione w Portalu informacje. W szczególności portal nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

Art. VII Przepisy końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://bezkalkulatora.pl/regulamin/.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Portal poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://bezkalkulatora.pl/regulamin/ oraz poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji na początku regulaminu.

Art. VIII Polityka prywatności

1. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://bezkalkulatora.pl/polityka-prywatnosci/.