Egzamin maturalny – Wrzesień 2020Arkusz maturalny

Rok: Wrzesień 2020

Matura: Poprawkowa

Poziom matury: Podstawowy

Zadań w arkuszu: 25

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 1

zadanie zamknięte

Liczba \( (\sqrt{5}+2\sqrt{3})^{2}\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 11 \)
B)
\( 17 \)
C)
\( 17+4\sqrt{15} \)
D)
\( 17+2\sqrt{15} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 2

zadanie zamknięte

Liczbę \( \sqrt[4]{9\cdot \sqrt{3}}\) można zapisać w postaci:

Odpowiedzi:


A)
\( 3^{\frac{5}{8}} \)
B)
\( 3^{\frac{11}{4}} \)
C)
\( 3^{\frac{1}{4}} \)
D)
\( 3^{\frac{9}{8}} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 3

zadanie zamknięte

Liczba \( 2\,log5+3\,log2\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( log(2\cdot 5)+log(3\cdot 2) \)
B)
\( 2\cdot 3log(5\cdot 2) \)
C)
\( log2^{2}+log3^{2} \)
D)
\( log(5^{2}\cdot 2^{3}) \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 4

zadanie zamknięte

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \( \frac{5(4-x)}{2}< x\) jest liczba:

Odpowiedzi:


A)
\( 1 \)
B)
\( 2 \)
C)
\( 3 \)
D)
\( 4 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 5

zadanie zamknięte

W zestawie \( 250\) liczb wystepują jedynie liczby \( 4\) i \( 2 \). Liczba \( 4\) występuje \( 128\) razy, a liczba \( 2\) występuje \( 122\) razy. Przyjęto przybliżenie średniej arytmetycznej zestawu tych wszystkich liczb do liczby \( 3 \). Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy:

Odpowiedzi:


A)
\( 0,024 \)
B)
\( 0,24 \)
C)
\( 0,0024 \)
D)
\( 0,00024 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 6

zadanie zamknięte

Na początku miesiąca komputer kosztował \( 3500\) zł. W drugiej dekadzie tego miesiąca cenę komputera obniżono o \( 10\%\), w trzeciej dekadzie cena tego komputera została jeszcze raz obniżona, tym razem o \( 15\%\). Innych zmian ceny tego komputera w tym miesiącu już nie było. Cena komputera na koniec miesiąca była równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 3~272,50\)
B)
\( 2~677,50\)
C)
\( 2~625\)
D)
\( 2~800\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 7

zadanie zamknięte

Funkcje liniowe \( f\) i \( g\) określone wzorami \( f(x)=-4x+12\) i \( g(x)=-2x+k+3\) mają wspólne miejsce zerowe. Stąd wynika, że:

Odpowiedzi:


A)
\( k=-6 \)
B)
\( k=-3 \)
C)
\( k=3 \)
D)
\( k=6 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 8

zadanie zamknięte

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej \( f\) określonej wzorem \( f(x)=-(x+9)^{2}+m\) jest przedział \( \left ( -\infty ,-5 \right \rangle\). Wtedy:

Odpowiedzi:


A)
\( m=5 \)
B)
\( m=-5 \)
C)
\( m=-9 \)
D)
\( m=9 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 9

zadanie zamknięte

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej \( f\) określonej wzorem \( f(x)=\frac{1}{3}x^{2}+4x+7\) jest prosta o równaniu:

Odpowiedzi:


A)
\( x=-6 \)
B)
\( y=-6 \)
C)
\( x=-2 \)
D)
\( y=-2 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 10

zadanie zamknięte

Na rysunku poniżej przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej \( f \) określonej wzorem \( f\left ( x \right )=ax^{2}+bx+c \). Stąd wynika, że:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
\( \left\{\begin{matrix} a< 0 & & \\ c< 0& & \end{matrix}\right. \)
B)
\( \left\{\begin{matrix} a 0& & \end{matrix}\right. \)
C)
\( \left\{\begin{matrix} a> 0 & & \\ c< 0& & \end{matrix}\right. \)
D)
\( \left\{\begin{matrix} a> 0 & & \\ c> 0& & \end{matrix}\right. \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 11

zadanie zamknięte

Rozwiązaniem równania \( \frac{x^{2}-3x}{x^{2}+x}=0\) jest liczba:

Odpowiedzi:


A)
\( -3 \)
B)
\( 0 \)
C)
\( 3 \)
D)
\( 9 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 12

zadanie zamknięte

Do okręgu o środku w punkcie \( S=(2,4)\) należy punkt \( P=(1,3)\). Długość tego okręgu jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 4\pi \sqrt{2} \)
B)
\( 3\pi \sqrt{2} \)
C)
\( 2\pi \sqrt{2} \)
D)
\( \pi \sqrt{2} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 13

zadanie zamknięte

Prosta \( l\) jest równoległa do prostej \( y=-\frac{1}{2}x+2\). Na prostej \( l\) lezy punkt \( P=(0,7)\). Zatem równanie prostej \( l\) ma postać:

Odpowiedzi:


A)
\( y=2x \)
B)
\( y=2x+7 \)
C)
\( y=-\frac{1}{2}x \)
D)
\( y=-\frac{1}{2}x+7 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 14

zadanie zamknięte

Punkt \( S=(4,8)\) jest środkiem odcinka \( PQ,\) którego koniec \( P\) leży na osi \( Oy,\) a koniec \( Q\) - na osi \( Ox\). Wynika stąd, że:

Odpowiedzi:


A)
\( P=(0,16) \) i \( Q=(8,0)\)
B)
\( P=(0,4) \) i \( Q=(4,0) \)
C)
\( P=(0,8) \) i \( Q=(16,0) \)
D)
\( P=(0,8) \) i \( Q=(8,0) \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 15

zadanie zamknięte

Przyprostokątna \( AC\) trójkąta prostokątnego \( ABC\) ma długość \( 6 \), a wysokość \( CD\) dzieli go na dwa takie trójkąty \( ADC\) i \( CDB\), że pole trójkąta \( ADC\) jest \( 4\) razy większe od pola trójkąta \( CDB\) (zobacz rysunek). Przyprostokątna \( BC\) trójkąta prostokątnego \( ABC\) jest równa:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
\( 1,5 \)
B)
\( 2 \)
C)
\( 2,5 \)
D)
\( 3 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 16

zadanie zamknięte

Punkty \( P=(-3,5)\) i \( O=(0,0)\) leżą na jednej prostej. Kąt \( \alpha \) jest kątem nachylenia tej prostej do osi \( Ox\) (zobacz rysunek). Wtedy tangens kąta \( \alpha \) jest równy:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
\( -\frac{3}{4} \)
B)
\( -\frac{4}{3} \)
C)
\( \frac{4}{3} \)
D)
\( \frac{3}{4} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 17

zadanie zamknięte

Kąt \( \alpha\) jest ostry oraz \( sin~\alpha =\frac{2\sqrt{5}}{5}\). Wtedy:

Odpowiedzi:


A)
\( cos~\alpha =\frac{5}{2\sqrt{5}} \)
B)
\( cos~\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5} \)
C)
\( cos~\alpha =\frac{1}{5} \)
D)
\( cos~\alpha =\frac{4}{5} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 18

zadanie zamknięte

W ciągu arytmetycznym \( (a_{n}) \), określonym dla każdej liczby naturalnej \( n\geq 1\), są dane dwa wyrazy: \( a_{1}=2\) i \( a_{2}=5 \). Stąd wynika, że \( n\)-ty wyraz tego ciągu jest określony wzorem:

Odpowiedzi:


A)
\( a_{n}=3n-1 \)
B)
\( a_{n}=3n+2 \)
C)
\( a_{n}=2n+3 \)
D)
\( a_{n}=2n-1 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 19

zadanie zamknięte

Funkcja \( f\) jest określona wzorem \( f(x)=\left ( \frac{1}{2} \right )^{x}\) dla wszystkich liczb rzeczywistych \( x\). Funkcja \( f\) dla argumentu \( x=-3\) przyjmuje wartość:

Odpowiedzi:


A)
\( \frac{1}{6}\)
B)
\( \frac{1}{8}\)
C)
\( 6\)
D)
\( 8\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 20

zadanie zamknięte

Wielkości \( x\) i \( y\) są odwrotnie proporcjonalne (tabela poniżej). Stąd wynika, że:

x y
a 36
3 24
8 b

Odpowiedzi:


A)
\( a=6,~b=22,5\)
B)
\( a=\frac{4}{3},~b=6 \)
C)
\( a=3,~b=96 \)
D)
\( a=2,~b=9 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 21

zadanie zamknięte

W prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie parę prostych prostopadłych opisują równania:

Odpowiedzi:


A)
\( y=2x \) i \( y=-\frac{1}{2}\)
B)
\( y=2x \) i \( y=\frac{1}{2}x\)
C)
\( y=-2x \) i \( y=\frac{1}{2}x\)
D)
\( y=2 \) i \( y=-2x\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 22

zadanie zamknięte

Dane są punkty \( A=(4,1),~B=(1,3),~C=(4,-1)\). Pole trójkąta \( ABC\) jest równe:

Odpowiedzi:


A)
\( 3 \)
B)
\( 6 \)
C)
\( 8 \)
D)
\( 16 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 23

zadanie zamknięte

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od \( 2020\) i podzielnych przez \( 4\)?

Odpowiedzi:


A)
\( 506 \)
B)
\( 505 \)
C)
\( 256 \)
D)
\( 255 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 24

zadanie zamknięte

Dane są graniastosłup i ostrosłup o takich samych podstawach. Liczba wszystkich wierzchołków tego graniastosłupa jest o \( 9\) większa od liczby wszystkich wierzchołków tego ostrosłupa. Podstawą każdej z tych brył jest:

Odpowiedzi:


A)
dziewięciokąt
B)
ośmiokąt
C)
osiemnastokąt
D)
dziesięciokąt

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 25

zadanie zamknięte

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \( 12\). Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 6\sqrt{2} \)
B)
\( 3\sqrt{2} \)
C)
\( 12\sqrt{2} \)
D)
\( 8\sqrt{2} \)