Parametry danych statystycznych

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna \( n \) liczb \( a_{1}, a_{2}, …, a_{n} \) jest równa:

Średnia ważona

Średnia ważona \( n \) liczb \( a_{1}, a_{2}, …, a_{n} \), którym przypisano dodatnie wagi – odpowiednio: \( w_{1}, w_{2}, …, w_{n} \) jest równa:

Średnia geometryczna

Średnia geometryczna \( n \) nieujemnych liczb \( a_{1}, a_{2}, …, a_{n} \) jest równa:

Mediana

Medianą uporządkowanego w kolejności niemalejącej zbioru \( n \) danych liczbowych \( a_{1}\leq a_{2}\leq a_{3}\leq …\leq a_{n} \) jest:

  • dla n nieparzystych:

    (środkowy wyraz ciągu)

  • dla n parzystych:

    (średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu)

Wariancja i odchylenie standardowe

Wariancją \( n\) danych liczbowych \( a_{1}, a_{2}, …, a_{n} \) o średniej arytmetycznej \( \bar{a} \) jest liczba:

Odchylenie standardowe \( \sigma \) jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji.