Egzamin maturalny – Sierpień 2019Arkusz maturalny

Rok: Sierpień 2019

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowy

Zadań w arkuszu: 25

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 1

zadanie zamknięte

Liczba \( log_{\sqrt{7}}7\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 2\)
B)
\( 7\)
C)
\( \sqrt{7}\)
D)
\( \frac{1}{2}\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 2

zadanie zamknięte

Kwadrat liczby \( x=8-3\sqrt{7}\) jest równy:

Odpowiedzi:


A)
\( 127+48\sqrt{7}\)
B)
\( 127-48\sqrt{7}\)
C)
\( 1-48\sqrt{7}\)
D)
\( 1+48\sqrt{7}\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 3

zadanie zamknięte

Jeżeli \( 75\%\) liczby \( a\) jest równe \( 177\) i \( 59\%\) liczby \( b \) jest równe \( 177\), to:

Odpowiedzi:


A)
\( b-a=26\)
B)
\( b-a=64\)
C)
\( a-b=26\)
D)
\( a-b=64\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 4

zadanie zamknięte

Równanie \( x(5x+1)=5x+1\) ma dokładnie:

Odpowiedzi:


A)
jedno rozwiązanie: \( x=1\)
B)
dwa rozwiązania:\( x=1 \) i \( x=-1\)
C)
dwa rozwiązania: \( x=-\frac{1}{5}\) i \( x=1\)
D)
dwa rozwiązania:\( x=\frac{1}{5}\) i \( x=-1\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 5

zadanie zamknięte

Para liczb \( x=3\) i \( y=1\) jest rozwiązaniem układu równań \( \left\{\begin{matrix}-x+12y=a^{2}&&\\2x+ay=9&&\end{matrix}\right.\) dla:

Odpowiedzi:


A)
\( a=\frac{7}{3}\)
B)
\( a=-3\)
C)
\( a=3\)
D)
\( a=-\frac{7}{3}\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 6

zadanie zamknięte

Równanie \( \frac{(x-2)(x+4)}{(x-4)^{2}}=0\) ma dokładnie:

Odpowiedzi:


A)
jedno rozwiązanie: \( x=2\)
B)
dwa rozwiązania:\( x=2, x=-4\)
C)
jedno rozwiązanie: \( x=-2\)
D)
dwa rozwiązania: \( x=-2, x=4\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 7

zadanie zamknięte

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej \( f\) określonej wzorem \( f(x)=9-(3-x)^{2} \) są liczby:

Odpowiedzi:


A)
\( 0\) oraz \( 3\)
B)
\( -6\) oraz \( 6\)
C)
\( 0\) oraz \( -6\)
D)
\( 0\) oraz \( 6\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 8

zadanie zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \( g\). Wierzchołkiem tej praboli jest punkt \( W=(1,1)\). Zbiorem wartości funkcji \( g\) jest przedział:

Odpowiedzi:


A)
\( \left ( -\infty ,0 \right \rangle\)
B)
\( \left \langle 0,2 \right \rangle\)
C)
\( \left \langle 1,+\infty \right )\)
D)
\( \left ( -\infty ,1 \right \rangle\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 9

zadanie zamknięte

Liczbą większą od \( 5\) jest:

Odpowiedzi:


A)
\( \left ( \frac{1}{25} \right )^{\frac{1}{2}}\)
B)
\( \left ( \frac{1}{25} \right )^{\frac{1}{5}}\)
C)
\( 125^{\frac{2}{3}}\)
D)
\( 125^{\frac{1}{3}}\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 10

zadanie zamknięte

Punkt \( A=(a,3)\) leży na prostej okreslonej równaniem \( y=\frac{3}{4}x+6\). Stąd wynika, że:

Odpowiedzi:


A)
\( a=-4\)
B)
\( a=4\)
C)
\( a=\frac{33}{4}\)
D)
\( a=\frac{39}{4}\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 11

zadanie zamknięte

W ciągu arytmetycznym \( (a_{n})\), określonym dla \( n\geqslant 1\), dane są dwa wyrazy: \( a_{1}=-11\) oraz \( a_{9}=5 \). Suma dziewięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( -24\)
B)
\( -27\)
C)
\( -16\)
D)
\( -18\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 12

zadanie zamknięte

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego \( (a_{n})\) określonego dla \( n\geqslant 1\), są liczbami dodatnimi. Drugi wyraz ciągu jest równy \( 162\), a piąty wyraz jest równy \( 48\). Oznacza to, że iloraz tego ciągu jest równy:

Odpowiedzi:


A)
\( \frac{2}{3}\)
B)
\( \frac{3}{4}\)
C)
\( \frac{1}{3}\)
D)
\( \frac{1}{2}\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 13

zadanie zamknięte

Cosinus kąta ostrego \( \alpha\) jest równy \( \frac{12}{13}\). Wtedy:

Odpowiedzi:


A)
\( sin~\alpha= \frac{13}{12}\)
B)
\( sin~\alpha= \frac{1}{13}\)
C)
\( sin~\alpha= \frac{5}{13}\)
D)
\( sin~\alpha= \frac{25}{169}\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 14

zadanie zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Dany jest trójkąt rónoramienny \( ABC\), w którym \( \left | AC \right |=\left | BC \right |\). Na podstawie \( AB\) tego trójkąta leży punkt \( D\), taki, że \( \left | AD \right |=\left | CD \right |,\left | BC \right |=\left | BD \right |\) oraz \( \measuredangle BCD=72^{\circ} \) (zobacz rysunek). Wynika stad, że kąt \(ACD\) ma miarę:

Odpowiedzi:


A)
\( 38^{\circ} \)
B)
\( 36^{\circ} \)
C)
\( 42^{\circ} \)
D)
\( 40^{\circ} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 15

zadanie zamknięte

Okrąg, którego środkiem jest punkt \( S=(a,5)\), jest styczny do osi \( Oy\) i do prostej o równaniu \( y=2\). Promień okręgu jest równy:

Odpowiedzi:


A)
\( 3\)
B)
\( 5\)
C)
\( 2\)
D)
\( 4\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 16

zadanie zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego \( ABCDS\) jest kwadrat \( ABCD\). Wszystkie ściany boczne tego ostrosłupa są trójkątami równobocznymi. Miara kąta \( SAC\) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 60^{\circ}\)
B)
\( 45^{\circ}\)
C)
\( 90^{\circ}\)
D)
\( 75^{\circ}\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 17

zadanie zamknięte

Proste o równaniach \( y=(4m+1)x-19\) i \( y=(5m-4)x+20\) są równoległe, gdy:

Odpowiedzi:


A)
\( m=5\)
B)
\( m=-\frac{1}{4}\)
C)
\( m=\frac{5}{4}\)
D)
\( m=-5\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 18

zadanie zamknięte

W układzie współrzędnych punkt \( S=(40, 40)\) jest środkiem odcinka \( KL\), którego jednym z końców jest punkt \( K=(0, 8)\). Zatem:

Odpowiedzi:


A)
\( L=(20,24)\)
B)
\( L=(-80,-72)\)
C)
\( L=(-40,-24)\)
D)
\( L=(80,72)\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 19

zadanie zamknięte

Punkt \( P=(-6,-8)\), przekształcono najpierw w symetrii względem osi \( Ox\), a potem w symetrii względem osi \( Oy\). W wyniku tych przekształceń otrzymano punkt \( Q\). Zatem:

Odpowiedzi:


A)
\( Q=(6,8)\)
B)
\( Q=(-6,-8)\)
C)
\( Q=(8,6)\)
D)
\( Q=(-8,-6)\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 20

zadanie zamknięte

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest \( 5\) punktów: \( A=(1,4) \), \( B=(-5,-1) \), \( C=(-5,3) \), \( D=(6,-4) \), \( P=(-30,-76) \). Punkt \( P\) należy do tej samej ćwiartki układu wspóółrzędnych co punkt:

Odpowiedzi:


A)
B)
C)
D)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 21

zadanie zamknięte

Dany jest prostopadłościan o wymiarach \( 30~cm \) x \( 40~cm \) x \( 120~cm\) (zobacz rysunek), a ponadto dane są cztery odcinki \( a \), \( b \), \( c \), \( d \), o długościach - odpowiednio - \( 119~cm \), \( 121~cm \), \( 129~cm\) i \( 131~cm\). Przekątna tego prostopadłościanu jest dłuższa:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
tylko od odcinka \( a\)
B)
tylko od odcinków \( a\) i \( b\)
C)
tylko od odcinków \( a,b\) i \( c\)
D)
od wszystkich czterech danych odcinków

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 22

zadanie zamknięte

Pole powierzchni całkowitej pewnego stożka jest \( 3\) razy większe od pola powierzchni pewnej kuli. Promień tej kuli jest równy \( 2\) i jest taki sam jak promień podstawy tego stożka. Tworząca tego stożka ma długość równą:

Odpowiedzi:


A)
B)
C)
D)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 23

zadanie zamknięte

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb naturalnych: \( 3,10,5,x,x,x,x,12,19,7\) jest równa \( 12\). Mediana tych liczb jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 14\)
B)
\( 12\)
C)
\( 16\)
D)
\( x\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 24

zadanie zamknięte

Wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych parzystych, w których występują wyłącznie cyfry \( 1,2,3\), jest:

Odpowiedzi:


A)
\( 54\)
B)
\( 81\)
C)
\( 8\)
D)
\( 27\)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 25

zadanie zamknięte

W grupie \( 60\) osób (kobiet i mężczyzn) jest \( 35\) kobiet. Z tej grupy losujemy jedną osobę. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej osoby jest takie samo. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy mężczyznę jest równe:

Odpowiedzi:


A)
\( \frac{1}{60}\)
B)
\( \frac{1}{25}\)
C)
\( \frac{7}{12}\)
D)
\( \frac{5}{12}\)