Egzamin maturalny – Maj 2019Arkusz maturalny

Rok: Maj 2019

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowy

Zadań w arkuszu: 25

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 1

zadanie zamknięte

Liczba \( log_{\sqrt{2}}\,2 \) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 2 \)
B)
\( 4 \)
C)
\( \sqrt{2} \)
D)
\( \frac{1}{2} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 2

zadanie zamknięte

Liczba naturalna \( n=2^{14}\cdot 5^{15} \) w zapisie dziesiętnym ma:

Odpowiedzi:


A)
\( 14 \) cyfr
B)
\( 15 \) cyfr
C)
\( 16 \) cyfr
D)
\( 30 \) cyfr

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 3

zadanie zamknięte

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa \( 4\% \). Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o \( 1 \) punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o:

Odpowiedzi:


A)
\( 1\% \)
B)
\( 25\% \)
C)
\( 33\% \)
D)
\( 75\% \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 4

zadanie zamknięte

Równość \( \frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{a}=1 \) jest prawdziwa dla:

Odpowiedzi:


A)
\( a=\frac{11}{20} \)
B)
\( a=\frac{8}{9} \)
C)
\( a=\frac{9}{8} \)
D)
\( a=\frac{20}{11} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 5

zadanie zamknięte

Para liczb \( x=2 \) i \( y=2 \) jest rozwiązaniem układu równań \( \left\{\begin{matrix} ax+y=4 & & \\ -2x+3y=2a & & \end{matrix}\right. \) dla:

Odpowiedzi:


A)
\( a=-1 \)
B)
\( a=1 \)
C)
\( a=-2 \)
D)
\( a=2 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 6

zadanie zamknięte

Równanie \( \frac{(x-1)(x+2)}{x-3}=0 \):

Odpowiedzi:


A)
ma trzy różne rozwiązania: \( x=1,x=3,x=-2 \)
B)
ma trzy różne rozwiązania: \( x=-1,x=-3,x=2 \)
C)
ma dwa różne rozwiązania: \( x=1,x=-2 \)
D)
ma dwa różne rozwiązania: \( x=-1,x=2 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 7

zadanie zamknięte

Miejscem zerowym funkcji liniowej \( f \) określonej wzorem \( f(x)=3(x+1)-6\sqrt{3} \) jest liczba:

Odpowiedzi:


A)
\( 3-6\sqrt{3} \)
B)
\( 1-6\sqrt{3} \)
C)
\( 2\sqrt{3}-1 \)
D)
\( 2\sqrt{3}-\frac{1}{3} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 8

zadanie zamknięte

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \( f \). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \( W=(2,-4) \). Liczby \( 0 \) i \( 4 \) to miejsca zerowe funkcji \( f \). Zbiorem wartości funkcji \( f \) jest przedział:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
\( (-\infty ,0 \rangle \)
B)
\( \left \langle 0,4 \right \rangle \)
C)
\( \langle-4,+\infty ) \)
D)
\( \left \langle 4,+\infty \right \rangle \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 9

zadanie zamknięte

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \( f \). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \( W=(2,-4) \). Liczby \( 0 \) i \( 4 \) to miejsca zerowe funkcji \( f \). Największa wartość funkcji \( f \) w przedziale \( \left \langle 1,4 \right \rangle \) jest równa:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
\( -3 \)
B)
\( -4 \)
C)
\( 4 \)
D)
\( 0 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 10

zadanie zamknięte

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \( f \). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \( W=(2,-4) \). Liczby \( 0 \) i \( 4 \) to miejsca zerowe funkcji \( f \). Osią symetrii wykresu funkcji \( f \) jest prosta o równaniu:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
\( y=-4 \)
B)
\( x=-4 \)
C)
\( y=2 \)
D)
\( x=2 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 11

zadanie zamknięte

W ciągu arytmetycznym \( (a_{n}), \) określonym dla \( n\geqslant 1, \) dane są dwa wyrazy: \( a_{1}=7 \) oraz \( a_{8}=-49. \) Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( -168 \)
B)
\( -189 \)
C)
\( -21 \)
D)
\( -42 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 12

zadanie zamknięte

Dany jest ciąg geometryczny \( (a_{n}) \), określony dla \( n\geqslant 1 \). Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek \( \frac{a^{5}}{a_{3}}=\frac{1}{9} \). Iloraz tego ciągu jest równy:

Odpowiedzi:


A)
\( \frac{1}{3} \)
B)
\( \frac{1}{\sqrt{3}} \)
C)
\( 3 \)
D)
\( \sqrt{3} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 13

zadanie zamknięte

Sinus kąta ostego \( \alpha \) jest równy \( \frac{4}{5} \). Wtedy:

Odpowiedzi:


A)
\( cos\,\alpha =\frac{5}{4} \)
B)
\( cos\,\alpha =\frac{1}{5} \)
C)
\( cos\,\alpha =\frac{9}{25} \)
D)
\( cos\,\alpha =\frac{3}{5} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 14

zadanie zamknięte

Punkty \( D \) i \( E \) leżą na okręgu opisanym na trójkącie równobocznym \( ABC \) (zobacz rysunek). Odcinek \( CD \) jest średnicą tego okręgu. Kąt wpisany \( DEB \) ma miarę \( \alpha \). Zatem:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
\( \alpha =30^{\circ} \)
B)
\( \alpha < 30^{\circ} \)
C)
\( \alpha > 45^{\circ} \)
D)
\( \alpha =45^{\circ} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 15

zadanie zamknięte

Dane są dwa okręgi: okrąg o środku w punkcie \( O \) i promieniu \( 5 \) oraz okrąg o środku w punkcie \( P \) i promieniu \( 3. \) Odcinek \( OP \) ma długość \( 16. \) Prosta \( AB \) jest styczna do tych okręgów w punktach \( A \) i \( B \) Ponadto prosta \( AB \) przecina odcinek \( OP \) w punkcie \( K \) (zobacz rysunek). Wtedy:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
\( |OK|=6 \)
B)
\( |OK|=8 \)
C)
\( |OK|=10 \)
D)
\( |OK|=12 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 16

zadanie zamknięte

Dany jest romb o boku długości \( 4 \) i kącie rozwartym \( 150^{\circ} \). Pole tego rombu jest równe:

Odpowiedzi:


A)
\( 8 \)
B)
\( 12 \)
C)
\( 8\sqrt{3} \)
D)
\( 16 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 17

zadanie zamknięte

Proste o równaniach \( y=(2m+2)x-2019 \) i \( y=(3m-3)x+2019 \) są równoległe, gdy:

Odpowiedzi:


A)
\( m=-1 \)
B)
\( m=0 \)
C)
\( m=1 \)
D)
\( m=5 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 18

zadanie zamknięte

Prosta o równaniu \( y=ax+b \) jest prostopadła do prostej o równaniu o równaniu \( y=-4x+1 \) i przechodzi przez punkt \( P=(\frac{1}{2},0) \), gdy:

Odpowiedzi:


A)
\( a=-4 \) i \( b=-2 \)
B)
\( a=\frac{1}{4} \) i \( b=-\frac{1}{8} \)
C)
\( a=-4 \) i \( b=2 \)
D)
\( a=\frac{1}{4} \) i \( b=\frac{1}{2} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 19

zadanie zamknięte

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej \( f \). Na wykresie tej funkcji leżą punkty \( A=(0,4) \) i \( B=(2,2) \). Obrazem prostej \( AB \) w symetrii względem początku układu współrzędnych jest wykres funkcji \( g \) określonej wzorem:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
\( g(x)=x+4 \)
B)
\( g(x)=x-4 \)
C)
\( g(x)=-x-4 \)
D)
\( g(x)=-x+4 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 20

zadanie zamknięte

Dane są punkty o współrzędnych \( A=(-2,5) \) oraz \( B=(4,-1). \) Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku \( AB \) jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 12 \)
B)
\( 6 \)
C)
\( 6\sqrt{2} \)
D)
\( 2\sqrt{6} \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 21

zadanie zamknięte

Pudełko w kształcie prostopadłościanu ma wymiary \( 5 \) dm \( \times\, 3 \) dm \( \times\, 2 \) dm (zobacz rysunek). Przekątna \( KL \) tego prostopadłościanu jest - z dokładnością do \( 0,01 \) dm - równa:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Odpowiedzi:


A)
\( 5,83 \) dm
B)
\( 6,16 \) dm
C)
\( 3,61 \) dm
D)
\( 5,39 \) dm

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 22

zadanie zamknięte

Promień kuli i promień podstawy stożka są równe \( 4 \). Pole powierzchni kuli jest równe polu powierzchni całkowitej stożka. Długość tworzącej stożka jest równa:

Odpowiedzi:


A)
\( 8 \)
B)
\( 4 \)
C)
\( 16 \)
D)
\( 12 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 23

zadanie zamknięte

Mediana zestawu sześciu danych liczb: \( 4,8,21,a,16,25 \) jest równa \( 14 \). Zatem:

Odpowiedzi:


A)
\( a=7 \)
B)
\( a=12 \)
C)
\( a=14 \)
D)
\( a=20 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 24

zadanie zamknięte

Wszystkich liczb pięciocyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry \( 0,2,5, \) jest:

Odpowiedzi:


A)
\( 12 \)
B)
\( 36 \)
C)
\( 162 \)
D)
\( 243 \)

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 25

zadanie zamknięte

W pudełku jest \( 40 \) kul. Wśród nich jest \( 35 \) kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe:

Odpowiedzi:


A)
\( \frac{1}{8} \)
B)
\( \frac{1}{5} \)
C)
\( \frac{1}{40} \)
D)
\( \frac{1}{35} \)