Egzamin maturalny – Maj 2009Arkusz maturalny

Rok: Maj 2009

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowy

Zadań w arkuszu: 10

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 1

zadanie otwarte

Funkcja \( f \) określona jest wzorem:

\[ f\left(x \right)=\begin{cases} & 2x-3\; \; \; \text{ dla } x<2 \\ & 1 \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \text{ dla } 2\leq x\leq 4 \end{cases} \]

a) Uzupełnij tabelkę:

x -3 3
\( f\left(x \right) \) \( 0 \)

b) Narysuj wykres funkcji \( f\left(x \right) \).

c) Podaj liczby całkowite \( x \), spełniające nierówność \( f\left(x \right)\geq -6 \).


Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 2

zadanie otwarte

Dwaj rzemieślnicy przyjęli zlecenie wykonania wspólnie \( 980 \) detali. Zaplanowali, że każdego dnia pierwszy z nich wykona \( m \), a drugi \( n \) detali. Obliczyli, że razem wykonają zlecenie w ciągu \( 7 \) dni. Po pierwszym dniu pracy pierwszy z rzemieślników rozchorował się i wtedy drugi, aby wykonać całe zlecenie, musiał pracować o \( 8 \) dni dłużej niż planował, (nie zmieniając liczby wykonywanych codziennie detali). Oblicz \( m \) i \( n \).


Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 3

zadanie otwarte

Wykres funkcji \( f \) danej wzorem \( f\left(x \right)=-2x^{2} \) przesunięto wzdłuż osi Ox o \( 3 \) jednostki w prawo oraz wzdłuż osi Oy o \( 8 \) jednostek w górę, otrzymując wykres funkcji \( g \).

a) Rozwiąż nierówność \( f\left(x \right)+5<3x \).

b) Podaj zbiór wartości funkcji \( g \).

c) Funkcja g określona jest wzorem \( g\left(x \right)=-2x^{2}+bx+c \). Oblicz \( b \) i \( c \).


Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 4

zadanie otwarte

Wykaż, że liczba \( 3^{54} \) jest rozwiązaniem równania \( 243^{11}-81^{14}+7x=9^{27} \).


Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 6

zadanie otwarte

Miara jednego z kątów ostrych w trójkącie prostokątnym jest równa \( \alpha \).

a) Uzasadnij, że spełniona jest nierówność \( sin\alpha -tg\alpha <0 \).

b) Dla \( sin\alpha =\frac{2\sqrt{2}}{3} \) oblicz wartość wyrażenia \( cos^{3}\alpha +cos\alpha \cdot sin^{2}\alpha \).


Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 7

zadanie otwarte

Dany jest ciąg arytmetyczny \( \left(a_{n} \right) \) dla \( n\geq 1 \), w którym \( a_{7}=1 \), \( a_{11}=9 \).

a) Oblicz pierwszy wyraz \( a_{1} \) i różnicę \( r \) ciągu \( \left(a_{n} \right) \).

b) Sprawdź, czy ciąg (\( a_{7} \), \( a_{8} \), \( a_{11} \)) jest geometryczny.

c) Wyznacz takie \( n \) , aby \( S_{n} \) początkowych wyrazów ciągu \( \left(a_{n} \right) \) miała wartość najmniejszą.


Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 8

zadanie otwarte

W trapezie \( ABCD \) długość podstawy \( CD \) jest równa 18, a długości ramion trapezu \( AD \) i \( BC \) są odpowiednio równe 25 i 15. Kąty \( ADB \) i \( DCB \), zaznaczone na rysunku, mają równe miary. Oblicz obwód tego trapezu.

Zadania maturalne obwód trapezu

Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 9

zadanie otwarte

Punkty \( B=(0, 10) \) i \( O = (0, 0) \) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego \( AOB \), w którym kąt \( \left|OAB \right|= 90^{\circ} \). Przyprostokątna \( OA \) zawiera się w prostej o równaniu \( y=\frac{1}{2}x \). Oblicz współrzędne punktu \( A \) i długość przyprostokątnej \( OA \).


Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 10

zadanie otwarte

Tabela przedstawia wyniki części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Zdający uzyskał wynik pozytywny, jeżeli popełnił co najwyżej dwa błędy.

Liczba błędów 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba zdających 8 5 8 5 2 1 0 0 1

a) Oblicz średnią arytmetyczną liczby błędów popełnionych przez zdających ten egzamin. Wynik podaj w zaokrągleniu do całości.

b) Oblicz prawdopodobieństwo, że wśród dwóch losowo wybranych zdających tylko jeden uzyskał wynik pozytywny. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.


Kompleksowe przygotowanie do matury: Zadanie nr 11

zadanie otwarte

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest prostokątem. Przekątna tego prostokąta ma długość \( 12 \) i tworzy z bokiem, którego długość jest równa wysokości walca, kąt o mierze \( 30^{ \circ} \).

a) Oblicz pole powierzchni bocznej tego walca.

b) Sprawdź, czy objętość tego walca jest większa od \( 18\sqrt{3} \). Odpowiedź uzasadnij.