Prawdopodobieństwo

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 565

zamknięte

Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od \( 1 \) do \( 24 \) losujemy jedną liczbę. Niech \( A \) oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby \( 24 \). Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia \( A \) jest równe:

A)
\( \frac{1}{4} \)
B)
\( \frac{1}{3} \)
C)
\( \frac{1}{8} \)
D)
\( \frac{1}{6} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 690

zamknięte

Jeżeli \( A \) i \( B \) są zdarzeniami losowymi, \( B' \) jest zdarzeniem przeciwnym do \( B \), \( P(A)=0,3 \), \( P(B')=0,4 \) oraz \( A\cap B=\oslash \) to \( P(A\cup B) \) jest równe:

A)
\( 0,12 \)
B)
\( 0,18 \)
C)
\( 0,6 \)
D)
\( 0,9 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 485

zamknięte

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech \( p \) oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy \( 5 \). Wtedy:

A)
\( p=\frac{1}{36} \)
B)
\( p=\frac{1}{18} \)
C)
\( p=\frac{1}{12} \)
D)
\( p=\frac{1}{9} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 100

zamknięte

W pudełku jest \( 50 \) kuponów, wśród których jest \( 15 \) kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe:

A)
\( \frac{15}{35} \)
B)
\( \frac{1}{50} \)
C)
\( \frac{15}{50} \)
D)
\( \frac{35}{50} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1490

otwarte

Ze zbioru liczb \( \left \{ 1, \; 2, \; 3, ... ,7 \right \} \) losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez \( 3 \).

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 193

zamknięte

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej trzy wynosi:

A)
\( \frac{1}{6} \)
B)
\( \frac{1}{9} \)
C)
\( \frac{1}{12} \)
D)
\( \frac{1}{18} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1481

otwarte

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \( A \) polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez \( 12 \). Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1473

otwarte

Tabela przedstawia wyniki części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Zdający uzyskał wynik pozytywny, jeżeli popełnił co najwyżej dwa błędy.

Liczba błędów 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba zdających 8 5 8 5 2 1 0 0 1

a) Oblicz średnią arytmetyczną liczby błędów popełnionych przez zdających ten egzamin. Wynik podaj w zaokrągleniu do całości.

b) Oblicz prawdopodobieństwo, że wśród dwóch losowo wybranych zdających tylko jeden uzyskał wynik pozytywny. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.