Funkcja kwadratowa

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 4

Samochód przebył w pewnym czasie \( 210 km \). Gdyby jechał ze średnią prędkością o \( 10 km/h \) większą, to czas przejazdu skróciłby się, o pół godziny. Oblicz, z jaką średnią prędkością jechał ten samochód.

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1

Znajdź wzór funkcji kwadratowej \( y=f\left(x \right) \), której wykresem jest parabola o wierzchołku \( \left(1, -9 \right) \) przechodząca przez punkt o współrzędnych \( \left(2, -8 \right) \). Otrzymaną funkcję przedstaw w postaci kanonicznej. Oblicz jej miejsca zerowe i naszkicuj wykres.