Zadanie #69

Zadanie z: 2009

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 5

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2009 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 5 punktów. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: ciągi arytmetyczne, ciągi geometryczne, układy równań, środkowy wyraz ciągu geometrycznego, suma wyrazów ciągu geometrycznego, funkcja kwadratowa oraz współrzędne wierzchołka paraboli.

Treść zadania

Dany jest ciąg arytmetyczny \( \left(a_{n} \right) \) dla \( n\geq 1 \), w którym \( a_{7}=1 \), \( a_{11}=9 \).
a) Oblicz pierwszy wyraz \( a_{1} \) i różnicę \( r \) ciągu \( \left(a_{n} \right) \).
b) Sprawdź, czy ciąg (\( a_{7} \), \( a_{8} \), \( a_{11} \)) jest geometryczny.
c) Wyznacz takie \( n \) , aby \( S_{n} \) początkowych wyrazów ciągu \( \left(a_{n} \right) \) miała wartość najmniejszą.

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

a) Korzystając ze wzory na \( n-ty \) wyraz ciągu arytmetycznego tworzymy układ i wyliczamy \( r \) a następnie \( a_{1} \)
b) Obliczamy \( a_{8} \) a następnie wykorzystujemy wzór na środkowy wyraz ciągu geometrycznego
c) Po podstawieniu do wzoru na \( S_{n} \), otrzymujemy równanie kwadratowe, z ramionami skierowanymi ku górze, najmniejsza wartość jest we współrzędna wierzchołka paraboli

Zobacz więcej tutaj: Ciągi arytmetyczne, Ciągi geometryczne oraz Funkcja kwadratowa

Rozwiązanie zadania

A

Korzystając ze wzory na \( n-ty \) wyraz ciągu arytmetycznego tworzymy układ i wyliczamy \( r \)

\[ \begin{cases} a_{7}=a_{1}+6r=1 \\ a_{11}=a_{1}+10r=9 \end{cases} \]

Odejmujemy od drugiego równania pierwsze aby skrócić \( a_{1} \), otrzymujemy:

Mając \( r \) wyznaczamy \( a_{1} \).

\[ a_{1}+6*2=1 \]

\[ a_{1}=1-12=-11 \]

Odpowiedź:
\[ a_{1}=-11, r=2 \]

B

Obliczamy \( a_{8} \)

\[ a_{8}=a_{7}+r=1+2=3 \]

Aby sprawdzić czy ciąg jest geometryczny sprawdzamy prawdziwość zależności na środkowy wyraz ciągu geometrycznego (1, 3, 9).

\[ a_{n}^{2}=a_{n-1}*a_{n+1} \]

\[ 3^{2}=1*9 \]

Równość jest prawdziwa, zatem dany ciąg jest geometryczny

C

Po podstawieniu do wzoru na \( S_{n} \), otrzymujemy równanie kwadratowe, z ramionami skierowanymi ku górze, najmniejsza wartość jest we współrzędnej wierzchołka paraboli.

\[ S_{n}=\frac{2a_{1}+\left(n-1\right)r}{2}*n \]

\[ S_{n}=\frac{-22+2\left(n-1\right)}{2}*n= \]

\[ =\left(-11+n-1\right)n=\left(n-12\right)n= \]

\[ =n^{2}-12n \]

Otrzymaną funkcja jest funkcją kwadratową, ramiona ma skierowane ku górze, najmniejsza wartość jest w wierzchołku paraboli o współrzędnych \( \left(p, q \right) \). Obliczamy wartość, współrzędnej \( p \):

\[ p=\frac{-b}{2a}=\frac{12}{2}=6 \]