Polityka prywatności

Spis treści

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Definicje
 3. Jakie są podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych?
 4. Jakie dane użytkownika są gromadzone?
 5. Polityka plików cookies
 6. Jak długo dane będą przechowywane?
 7. Jakie są zasady przekazywania danych?
 8. Jak są zabezpieczone dane?
 9. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?
 10. Zaufani Partnerzy
 11. Zmiany polityki prywatności

I. Postanowienia Ogólne

Poniższa Polityka Prywatności, jest szczegółowym dokumentem prezentującym informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz zapewnienia prywatności użytkowników Strony – serwisu internetowego bezkalkulatora.pl

Niniejszy dokument ma za zadanie poinformowanie użytkowników jakie informacje na jego temat są gromadzone oraz o sposobie ich wykorzystania. Niniejsza Polityka Prywatności zapewnia wypełnienie obowiązków informacyjnych określonych w przepisach prawa, w tym wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Administratorem Strony jest:
Adam Matusiak,
Potulicka 20J/15,
70-234 Szczecin

Kontakt do Administratora Strony: tel.: 660 403 605

II. Definicje

Jako Stronę rozumie się serwis internetowy zlokalizowany na domenie bezkalkulatora.pl

Podstrona – element składowy Strony, posiadający własny, unikatowy adres zawierający w pierwszym członie nazwę domeny oraz bezpośrednio po niej następujący znak / (ukośnik, slash) i odpowiedni ciąg liter i/lub cyfr. Przykładem tego jest właśnie podstrona na której się obecnie znajdujemy.

Jako Użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

RODO – termin ten oznacza kompleksowy zbiór regulacji przepisów prawnych dotyczący ochrony danych osobowych wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także uzupełniających przepisów wykonawczych krajowych i unijnych.

Zaufani Partnerzy – renomowane podmioty współpracujące i/lub wykorzystywane do sprawnego funkcjonowania Strony

Spseudonimizowanie oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator oznacza osobę wskazaną w punkcie I. Postanowienia ogólne.

III. Jakie są podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy o odpłatne korzystanie z treści edukacyjnych, w tym w celu umożliwienia korzystania z zasobów strony, weryfikacji poziomu wiedzy z zakresy matematyki oraz przesyłania informacji o uzyskanych wynikach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celach analitycznych [lepszego doboru treści, ogólnej optymalizacji usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o potrzebach klientów, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych), w tym w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dla przykładu na wypadek potrzeby wykazania, kto udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, kiedy taka zgoda została udzielona, jakie informacje otrzymał Administrator przy składaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jakie informacje zostały udzielone o sposobie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz czy zgoda została wycofana i jeśli tak, to kiedy, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu oferowania usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) za pośrednictwem telefonu, poczty, poczty elektronicznej, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO);
 7. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących (partnerów), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO);
 8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji tj. zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej, przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, aktualizacji i rozwoju systemów zabezpieczeń sieci i informacji, zapewnienia odporności sieci lub systemu informatycznego na niezgodne z prawem działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d i lit. f RODO); komunikacyjnych, marketingowych i statystycznych, których podstawą prawną jest art. 6 ustęp 1 litera f) RODO (uzasadniony interes).

Zbierane dane osobowe są gromadzone (zasady):

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
 • jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

W każdym przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda jej wyrażenie jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody uniemożliwi korzystanie z treści zawartych na stronie.

Udzielona zgoda może być w każdym czasie wycofania, zaś cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IV. Jakie dane użytkownika są gromadzone?

1. Miejsce pozyskania przez Administratora (miejsce pozyskania: podstrona/podstron).

a) Treści płatne – zbieramy jedynie niezbędne indywidualne dane umożliwiające korzystanie z płatnych treści edukacyjnych, w tym: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon, miejsce zamieszkania dane dotyczące płatności (karta kredytowa, numer rachunku bankowego). Są to dane obowiązkowe, co oznacza, że brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z płatnych treści zamieszczonych na stronie.

b) Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, przetwarzamy dane osobowe w celu: organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć udział, przesyłania newslettera, przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Stronę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Wycofać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@arkuszecke.pl

Dodatkowo w przypadku korzystania z treści edukacyjnych mogą być, w zależności od ustawień przeglądarki, gromadzone następujące dane: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje. Poszczególne przeglądarki internetowe mogą umożliwiać blokowanie zbierania tych danych lub odpowiednie, zgodne z żądaniem użytkownika, ograniczanie ich udostępniania. Przykłady odpowiednich ustawień najpopularniejszych przeglądarek określono w punkcie V niniejszej Polityki.

2. Dane gromadzone przez Zaufanych Partnerów inne podmioty (miejsce pozyskania: wszystkie podstrony).

Opisane wyżej dane mogą być także zbierane poza Stroną Administratora np. poprzez umieszczenie na Stronie kontaktu telefonicznego, adresu do korespondencji lub za pomocą innej wskazanej formy komunikacji na przykład komunikatora internetowego.

a) Strona może zbierać spseudonimizowane i/lub zanonimizowane dane Użytkowników poprzez zastosowanie kodu pochodzącego od Zaufanego Partnera:

 • Google Analytics – do analizowania statystyk strony
 • Google AdWords – do celów reklamowych (remarketing) – kod
 • Facebook Pixel – do celów reklamowych (retargeting)
 • YouTube – kod osadzający film na Stronie z serwisu YouTube

Zapisy w logach serwera.

Strona jest hostowana na serwerach Zaufanego Partnera. Każdorazowe wejście na stronę (wywołanie strony) powoduje, że po stronie serwera zapisywane są następujące spseudonimizowane dane Użytkownika: data i godzina, adres IP, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej.

Powyższe dane służą obsłudze technicznej, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz poprawności działania systemu i mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy ściśle określonych przepisów obowiązującego prawa.

V. Polityka plików cookies

Co to są pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka”

Przeglądarka internetowa Użytkownika może także przechowywać tzw. pliki cookes, które mogą ułatwiać korzystanie ze Strony w przyszłości.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Cookies nie są szkodliwe dla użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookies przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookies może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Plik cookies jednak należy uznać za daną osobową, jeśli inne okoliczności, takie jak: czas, miejsce, w którym został on zapisany, lub jego zawartość z dużym prawdopodobieństwem umożliwiają identyfikację osoby, której dotyczy.

Użytkownik ma także możliwość, w każdej chwili, zmiany swojego wyboru dokonanego przy pierwszych odwiedzinach strony, w tym można wycofać zgodę na instalowanie cookies i podobnych technologii lub wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić poprzez samodzielną zmianę ustawień używanej przeglądarki. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych, jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym w określonych przy pierwszym wyborze granicach.

Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.wyłączania lub kasowania plików cookies korzystając z odpowiedniej opcji w menu swojej przeglądarki internetowej. W przypadku braku zmiany tych ustawień pliki cookies będą zapisane w pamięci danego urządzenia za pomocą którego przeglądana jest ta strona internetowa.

Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies (1) niezbędne (wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie pracy jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z strony nie będzie możliwe); (2) funkcjonalne (umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej); (3) reklamowe (wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Umożliwiają dzielenie się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywanie ich w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na stronie).

Pliki cookies stosowane mogą być także przez zewnętrzne serwisy społecznościowe – takie jak na przykład: Facebook, YouTube czy Google, w tym Google Analytics.

Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w dziale: Google Analytics – zabezpieczanie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jak wyłączyć i usunąć pliki cookies?

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyłączania plików „cookies” w najpopularniejszych poszczególnych przeglądarkach internetowych.

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer/Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Urządzenia mobilne:

W przypadku innej przeglądarki i systemu operacyjnego rozwiązania należy szukać w internecie lub w plikach pomocy.

VI. Jak długo dane będą przechowywane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, czyli przez 6+1 lat od końca roku, w którym umowa została wykonana lub wygasła, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, zaś dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Jeżeli obowiązujące przepisy przewidują przedłużenie okresu przedawnienia roszczeń, w tym poprzez zawieszenie biegu przedawnienia lub przerwę biegu przedawnienia okres przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniał taki przedłużony okres przedawnienia. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu będą przetwarzane do czasu, zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub gdy zostanie ustalone, że się zdezaktualizowały.

VII. Jakie są zasady przekazywania danych?

Dane indywidualne nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania od Administratora (np. organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy ściśle określonych przepisów obowiązującego prawa.

VIII. Jak są zabezpieczone dane?

Administrator Strony zapewnia dołożenie należytej staranności w celu skutecznego zabezpieczania i ochrony uzyskanych danych osobowych. Dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione i to jedynie w tym zakresie, który jest niezbędny w ramach wykonywanej przez nich pracy. Wprowadzono także stosowne zabezpieczania organizacyjne i techniczne, których celem jest skuteczna ochrona danych. Do współpracy w zakresie przetwarzania danych wybrano tylko wąskie grono Zaufanych Partnerów i podmiotów przetwarzających spełniających najwyższe wymogi w zakresie należytej ochrony danych.

IX. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce takim organem jest od dnia 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

X. Zaufani Partnerzy:

XI. Zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej podstronie.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018

© 2022. Kopiowanie w całości lub części jedynie za zgodą właściciela praw autorskich.

Strona spełnia wymogi prawne dotyczące Prawa Telekomunikacyjnego realizującego zalecenia wynikające z art. 5 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ochrony prywatności 2002/58/ WE na umieszczenie plików cookies oraz art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, a Administrator realizuje procedurę zbierania w oparciu o regulacje art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes), art. 11 i motywu 47 RODO.